Begraafplaats: Kosten 

En hoe werkt het op een begraafplaats?

begraafplaats 300

Regelmatig zijn er (bij de overheid) problemen met de totaalkosten over begraafplaatsen. Het groen- en civiel onderhoud van de begraafplaats(en) wordt/is te duur. Om dit vervolgens te compenseren worden de totaalkosten doorberekend naar de grafhuur.

Dit wordt gedaan om de exploitatie van het geheel sluitend te maken.

Als men het totale onderhoud van b.v. groenvoorzieningen en civiel, naar het openbaar groen- en civiel van de gemeente zou kunnen overhevelen, dan zijn de onderhoudskosten nihil voor de begraafplaats.

Blijft over: het prijskaartje voor het begraven en opruimen van graven. Hier zijn doorberekende uren en prijzen voor vastgesteld. Deze kosten (begraven en ruimen) zijn door te berekenen naar b.v. 10-20 of 30 jaar. De jaarlijkse huurprijs voor het graf is dan aanzienlijk minder.

Het voordeel van dit systeem is: het langer behouden van bestaande graven, aangezien de jaarkosten voor het graf betaalbaarder zijn geworden. Minder kale plekken op een begraafplaats en het ziet er verzorgder uit.

De prijzen voor een graf zijn heel divers per gemeente. Hier kan men geen peil op trekken. Er zijn derhalve geen standaard prijzen/kosten voor o.a.: graven,urnenveld/muur/nis. Er kunnen wel grote verschillen zijn als het gaat om een écht kerkhof (de tuin en/of eigendom van het kerkbestuur). Een algemene begraafplaats is van de gemeente en daar spelen (zie boven) andere uitgangspunten mee t.o.v. het alleen maar begraven.

De prijzen van het grafdelven en huurtermijn zijn na te vragen bij uw gemeente of kerkbestuur.

bloemstuk 350 1

Overigens:

Wat is het verschil tussen het onderhouden van een grassprietje vóór- of achter een afrastering? Met andere woorden: het onderhoud van een gazon binnen de afrastering van een begraafplaats en een gazon vóór de afrastering van een begraafplaats ofwel openbaar groen? Dit hoeft toch niet uitzonderlijk veel te verschillen?

Een ander voorbeeld: een nieuwe begraafplaats heeft nog maar één graf. De hele exploitatie van de begraafplaats  berust nu op dat ene graf. Uiteraard blijkt (met dit voorbeeld), dat de totaalberekening niet klopt met de werkelijkheid. In principe zou het dan zo moeten zijn dat des te meer graven er zijn, des te goedkoper de grafhuur zou moeten uitvallen. Maar helaas klopt dit ook niet volgens de financiële controllers. Men gaat toch ook niet een kostenexploitatie van een bibliotheek op één boek berekenen?

Dus: anders berekenen en het probleem is opgelost.

Herbegraven - graven opnieuw in gebruik nemen.

Oude kerkhoven (hof-tuin-grond van de kerk) en openbare begraafplaatsen (overheidsgrond), kunnen na vele jaren van gebruik, overvol geraken. In veel gevallen komt er dan een stop op het begraven voor een bepaalde tijd.  Wordt er dan om welke reden dan ook besloten om weer opnieuw te starten met het openstellen van een begraafplaats, dan moet men wel rekening houden met diverse problemen die dan kunnen ontstaan.

Voordat men start met het weer opnieuw in gebruik nemen van een graf, dient men zich te vergewissen welke handelingen er in het graf hebben plaatsgevonden. Dit houdt in dat men moet weten (zie kaarten van de beheerder en administratie van Burgerzaken) wát er in het graf ligt danwel heeft gelegen.

Het kan voorkomen dat er één, twee, drie of méér personen in het graf begraven zijn. De tijden van begraven zijn dan belangrijk, tevens zijn eventuele aantekeningen van de beheerder (indien deze al zijn gemaakt) van belang om te weten wat er met het graf is gebeurd tijdens het termijn van bestaan. Voorbeelden: In grafnummer 275 (R.K. eerste Klas) is de linker wand ingestort, 2de kist ligt niet op hoogte, uitzonderlijke grootte van kist 2 (van de 3), laatste kist is van zink, etc.

Wat zit er vervolgens nog in de grond? Buiten de overledenen kunnen er tevens nog resten van monumenten b.v. betonfunderingen en beton/houtpalen voorkomen maar ook niet vergane kisten van hout en zink. Op oude begraafplaatsen komen deze problemen zeer regelmatig voor.

urn klein

In principe moet deze ruiming van "grafresten" bij de grafrechten / huur worden meegerekend. Het bedrag dat nabestaanden betalen voor de huur van een graf moet niet alleen zijn gebaseerd op het graven van het graf, maar ook het opruimen van "resten" na de gestelde tijd welke daarvoor is vastgesteld danwel is/wordt opgelegd.

In veel gevallen kán men niet herbegraven zonder al te veel kosten te maken, immers is de weder-openstelling van een begraafplaats meestal een financieel item. Men verdient hier derhalve niets mee, omdat de kostenpost "ruimen van grafresten" de grafrechten/huur velen malen zullen overstijgen. Zeker als er nog veel "jonge graven" zijn welke geruimd dienen te worden. De menselijke resten dienen dan naar een crematorium te worden gebracht. Het is een misvatting dat grafresten al ná 10 jaar zijn vergaan. Dit heeft te maken met o.a.: de grondwaterstand, grondsoort, de wijze van grondverdichting, het materiaal van de kist en zelfs de preparatie van de overledene.

In de jaren rondom 1975 werden de overledenen in een PVC-zak opgeborgen. Hiermee ontstond een groot probleem met het vergaan van het lichaam. PVC vergaat niet, derhalve kon/kan de inhoud van een lijkzak eveneens niet op normale wijze vergaan tot droge elementaire restdelen.

Toen dit in 1977 tijdens een opgraving werd geconstateerd, hebben we contact gezocht men ambtenaren van het ministerie. Ze erkende het probleem en ze zijn gestart met nieuwe wetgeving m.b.t. de verandering van lijkzakken:

van PVC naar vergaanbaar materiaal.

kransrood 300x300 12

Op veel kerkhoven en begraafplaatsen zijn in de zeventiger jaren overledenen begraven. Let er op dat bij een heringebruikneming van een dergelijk graf ook behoorlijke kostenposten ontstaan. Speciale procedures en handelingen (inhuur speciale bedrijven-opgraven-vervoer naar crematorium-kosten crematorium) zijn velen malen duurder dan "het graf maar laten zoals het ligt". Als de nabestaanden alle kosten (van het weer in gebruikneming van een graf) moeten betalen, wordt het een zeer dure grafhuur.

Sommige gemeenten gaan zelfs heel ver met het wederom openstellen van begraafplaatsen. Zo kan men zelfs eigen graven uitzoeken danwel aangeven waar men begraven wil worden. Een nieuw systeem met nog méér administratieve gegevens welke moeten worden bijgehouden. Ook met dit systeem moet men zeker opletten of dergelijke "probleemgraven" wel in de verhuur kunnen worden genomen.

Het is verstandig om eerst een inventarisatie te maken van alle graven op het kerkhof of begraafplaats. Vervolgens kan men op een tekening aangegeven welke graven hergebruikt kunnen worden. Nabestaande kunnen dan aan de hand van deze gegevens (overzicht tekening op het info-bord) overwegen waar en wat men wil.

Sommige overheidsdienaren willen om welke redenen dan ook, steeds sneller starten met het opnieuw openstellen van "oude" begraafplaatsen. Wellicht om de vraag en wil van burgers te kunnen beantwoorden, maar het zal ook best te maken hebben met financiële aspecten. Deze politieke beslissingen kunnen wel eens behoorlijk prijzig uitvallen.

 images rros1

DURE GRAFKOSTEN ZIJN MEESTAL EEN GEVOLG VAN VERKEERD BELEID.

Vaak worden deze ontvangsten gebruikt om de gemeentekas te spekken.

Maar ook hier kleeft een keerzijde aan. Hoe hoger de grafkosten, des te minder wordt er in totaal begraven. In veel gevallen kan men kan deze hoge prijzen in combinatie met de uitvaartkosten - steen - koffietafel e.d. niet meer betalen. Veelal gaat men dan over tot een crematie.

(hetgeen men eigenlijk niet van plan was).

HET KAN OOK ANDERS - BETER - EN GOEDKOPER. TEVENS BLIJFT EEN BEGRAAFPLAATS MOOIER. 

Let wel: de overheid kan/wil (*indien de nabestaanden geen verlenging betalen of kunnen betalen) het graf wederom vernieuwen. Het zou de overheid sieren dat bij een graf-heringebruikneming aan de nabestaanden wordt medegedeeld dat de overledene wordt afgevoerd naar een crematorium. Uiteraard met alle gevolgen vandien. Het hele rouwproces zal met alle emoties en verdriet weder bovenkomen.

 

Natuurbegraafplaats.

 

U kunt ook voor iets anders kiezen.

Begraven in de natuur.

Het heeft veel voordelen.

Eeuwig durende rust,

geen terugkomende grafhuur.

Hier zijn de prijzen éémalig:

van 1500 tot 3500 euro

 

Wilt u méér weten over natuurbegraven

en waar deze begraafplaatsen liggen?

Klik dan op:  http://natuurbegraafplaats-waaromniet.nl

 

 

Wat staat/vinden we in het woordenboek over piëteit? Devotie-Eerbied-Eerbied jegens overledenen -Eerbiedige nagedachtenis-Gevoel van eerbied.

Men zoekt nog steeds naar graven van Egyptenaren (wel tot 2500 jaar oud). In Nederland ben je thans al binnen één generatie, totaal verdwenen......inclusief steen.

imagesKUYY6L35grafzerk

Een mooi spreekwoord in deze is: "Bezint eer ge begint"

 

Jan Peukensweg 11    6343 PR Klimmen    Weustenrade    045-5753776    06-22468873